GYM center

Địa điểm: Tầng 15

Thời gian mở cửa: 24/24

Diện tích: 12m2